การประชุมวิชาการกลุ่มการสื่อสารศึกษาครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมบวรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 30 พ.ย. 2562 ได้จัดงานโครงการการประชุมวิชาการกลุ่มสื่อสารศึกษา ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก จากทั่วประเทศ 29 ท่าน เข้าร่วมในการเสวนา หัวข้อกลุ่มสื่อสารศึกษา กับกลุ่มและชุมชนศึกษา โดยมี 4 หัวข้อวิจัยหลักในการเสวนาครั้งนี้ คือ

1. “การสังเคราะห์ชุดความรู้จากโครงการ CSRXCBR ในมิติการสื่อสาร กรณีศึกษาความร่วมมือระหว่างสกว. กับปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ” เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้แนวคิดโครงการ csrxcbr ด้านการสื่อสารเป็นหลักในการขับเคลื่อนท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ดร.รักชนก สมศักดิ์ และ อ.อัฉราภรณ์ วรรณมะกอก

2. “การสื่อสารและวาทกรรม “แม่วัยใส” เพื่อเปลี่ยนแปลงการรับรู้และการปฏิบัติต่อคุณแม่วัยใส ในสังคมไทย” โดย ดร.ศุภรดา ประภาวงศ์

3. “การพัฒนาการจัดการเครือข่ายการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงรายและจังหวัดกาฬสิทธุ์.” เพื่อพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุในอนาคต ผ่านการศึกษากลยุทธ์ การจัดการเครือข่ายและการพัฒนาการสื่อสาร โดยปณิสญา อธิจิตตา

4. “ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างแพทย์และผู้สูงอายุ” เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและช่วยลดปัญหาในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้สูงโดย อาจารย์ณัฎฐา นันทตันติ

ในการจัดเสวนาครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของโครงการนี้ จัดโดย ศูนย์สหวิทยาชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการเเละสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เสริมสร้างและธำรงเครือข่ายรวมมือทางวิชาการด้านการสื่อสาร รวมถึงรวบรวมความรู้ด้านการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชน ตอดจนนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการ มหาวิทยาลัยพะเยาการสังเคราะห์เขตความรู้จากโครงการ CSRXCBR ในมิติการสื่อสารกรณีศึกษา ความร่วมมือระหว่างสกว กับปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เป็นหนึ่งในการนำเสนอในงานการประชุมวิชาการกลุ่มสื่อสารศึกษาครั้งที่ 4

โดย อ.ดร.รัชนก สมศักดิ์
ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
และ อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอกบรรยายกาศช่วงเช้าของการประชุมวิชาการกลุ่มการสื่อสารศึกษาครั้งที่ 4 มาฝาก
ณ ห้องประชุมบวรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เป็นไปอย่างคึกคัก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *